Algemene Voorwaarden Xolphin

Begrippen

 1. Account: het toegangsrecht tot een online gebruikersinterface (het Control Panel) waarmee Klant bepaalde aspecten van de Diensten en de configuratie kan beheren, toegankelijk via de website en via API. Het Account is toegankelijk na invoering van Login-gegevens.
 2. Certificaat: een digitaal ondertekend elektronisch databestand uitgegeven door een Certificate Authory (CA) aan een (rechts-)persoon, die ernaar streeft (bedrijfs)activiteiten uit te voeren via een communicatienetwerk dat kan bevatten: een kopie van de Public Key, een serienummer, een geldigheidsperiode waarin het elektronisch databestand mag worden gebruikt en een Digitale Handtekening uitgegeven door de CA. Bij een hogere validatiegraad dan DV bevat het certificaat ook de identiteit van de (rechts-)persoon die geautoriseerd is de Digitale Handtekening te gebruiken.
 3. Control Panel: De digitale omgeving, waartoe de klant toegang heeft door middel van het Account, waar de Overeenkomst in kan worden beheerd, wijzigingen kunnen worden doorgevoerd en de voortgang kan worden geraadpleegd.
 4. Dienst: Een dienst die door Xolphin B.V. wordt geleverd aan klant, in samenhang met een geleverd of te leveren Product of een andere dienst die door Xolphin wordt aangeboden via haar Websites.
 5. Digitale handtekening: een digitale code op basis van asymmetrische cryptografie gekoppeld aan een elektronisch bestand, die gebruikt wordt om de inhoud van dat bestand te controleren en de verzender ervan te identificeren, met als doel een digitaal alternatief voor een handgeschreven handtekening.
 6. Klant: de natuurlijke persoon handelend in uitoefening van beroep of bedrijf, of rechtspersoon die met Xolphin een overeenkomst is aangegaan. Klant kan ook een wederverkoper(reseller) zijn. Op Resellers zijn aanvullende voorwaarden van toepassing.
 7. Kwetsbaarheidsscan: een service waarbij je website wordt gecontroleerd op malware, kwetsbaarheden en beveiligingslekken.
 8. Leverancier: De door Klant aangewezen uiteindelijke leverancier van het Product, waaronder Comodo, Geotrust, Symantec, Thawte en Globalsign, waaronder de certificatiedienstverlener.
 9. Login-gegevens: Het door de Klant gekozen e-mailadres en bijbehorend wachtwoord voor toegang tot het Account, waarbij Klant zelf verantwoordelijk is voor het kiezen van een veilig wachtwoord.
 10. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Xolphin en Klant op basis waarvan Xolphin een of meerdere Producten en/of Diensten zal leveren, welke tot stand is gekomen onder de voorwaarden in Artikel 1.
 11. Product: Een product dat via een van de Websites door Xolphin B.V. wordt aangeboden, zoals een SSL Certificaat, Digitale handtekening of andere IT-beveiliging.
 12. Reseller: de rechtspersoon die Producten aankoopt met het doel deze door te verkopen. De Reseller is (meestal) niet de rechthebbende van het certificaat.
 13. Website: xolphin.nl, sslcertificaten.nl, digitalehandtekeningen.nl, vulnerabilityscans.nl en subdomeinen en andere extensies waarvan Xolphin houder is.
 14. Xolphin: Xolphin B.V. gevestigd te Alkmaar en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 37101223.

Artikel 1. Aanbod en aanvaarding

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst tussen Xolphin en Klant. Bepalingen of voorwaarden gesteld door Klant die afwijken van, of niet voorkomen in, deze Algemene Voorwaarden zijn voor Xolphin alleen bindend indien en voor zover deze door Xolphin uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 2. De Overeenkomst tussen Xolphin en Klant komt tot stand doordat Klant een Account aanmaakt op de Website, een bestelling plaatst via de Website in het Control Panel, via de API en/of een door Xolphin uitgebrachte offerte accepteert. Xolphin doet via de Websites een aanbod, waarmee de Klant akkoord gaat.
 3. De elektronische Overeenkomst is pas geldig nadat de Klant een correcte bestelbevestiging heeft gezien en de aanvraag zichtbaar is onder 'lopende aanvragen' in het Control Panel. De Klant dient deze bestelbevestiging te controleren en in het geval van een fout direct, maar in ieder geval binnen twee uur, contact op te nemen met Xolphin.
 4. Iedere actie die onder het Account van Klant plaatsvindt, nadat de Login-gegevens zijn ingevoerd, wordt geacht onder de verantwoordelijkheid en risico van Klant te zijn verricht. Indien Klant weet of redelijkerwijs behoort te weten dat sprake is van misbruik van een Account, dient Klant dit zo spoedig mogelijk aan Xolphin te melden zodat maatregelen kunnen worden genomen.
 5. Een offerte is vrijblijvend en geldig tot 30 dagen na verzending door Xolphin, tenzij anders aangegeven in de offerte.
 6. Xolphin heeft het recht een Klant naar eigen inzicht te weigeren zonder opgaaf van reden.
 7. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Dienst dit vereist, heeft Xolphin het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 8. In geval van strijdigheid van bepalingen in de Overeenkomst, Algemene Voorwaarden of bijlagen daarvan, geldt de volgende rangorde:
  • de Overeenkomst;
  • het eventuele Service Level Agreement;
  • de Algemene Voorwaarden;
  • eventuele aanvullende voorwaarden.

Artikel 2. Prijs en betaling

 1. Op de Website en tijdens het bestelproces wordt aangegeven welk bedrag verschuldigd zal zijn voor Producten en/of Diensten. De omschrijvingen en bedragen in het Control Panel of de API zijn bindend. De bedragen kunnen op ieder moment worden gewijzigd.
 2. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle door Xolphin genoemde prijzen exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
 3. Indien een prijs in een offerte is gebaseerd op door Klant verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist of onvolledig blijken te zijn, dan heeft Xolphin het recht de prijzen hierop aan te passen, ook nadat de Overeenkomst reeds tot stand is gekomen.
 4. Alle prijzen op de Website van Xolphin zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten.
 5. Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is, is Xolphin gerechtigd de gehanteerde tarieven op elk moment te verhogen. Xolphin zal Klant hiervan via de Website en het Control Panel ten minste 3 (drie) maanden van tevoren op de hoogte stellen.
 6. Indien Klant met de prijsverhoging niet akkoord wenst te gaan, is Klant gerechtigd binnen 1 maand na bedoelde kennisgeving de Overeenkomst schriftelijk te beëindigen tegen de datum waar op de tariefwijziging in werking zou treden.
 7. Klant gaat akkoord met elektronische facturatie. Xolphin factureert digitaal het door Klant verschuldigde bedrag direct na levering en stuurt deze naar het door Klant opgegeven e-mailadres. Alle facturen zijn daarnaast beschikbaar in het Control Panel. Op verzoek van Klant kunnen facturen per reguliere post worden verzonden.
 8. De betalingstermijn van iedere factuur is 21 dagen, tenzij anders aangegeven op de factuur of anders overeengekomen in de Overeenkomst.
 9. Betalingen kunnen worden gedaan door een doorlopende incassomachtiging, via iDeal of middels een bankoverschrijving.
 10. Na het verstrijken van 10 dagen na het verlopen van de betalingstermijn is Klant, die niet tijdig betaalt, van rechtswege in verzuim zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist. De wettelijke rente is verschuldigd vanaf de eerste dag na de betalingstermijn.
 11. Bij een niet tijdige betaling is Klant, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van redelijk gemaakte kosten van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder in ieder geval begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
 12. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval Klant in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Klant wordt gelegd, Klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
 13. In bovenstaande gevallen heeft Xolphin voorts het recht uitvoering van de Overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor Klant die hierdoor mocht ontstaan.
 14. Indien Klant niet of niet tijdig aan zijn informatieplicht of aan zijn betalingsplicht voldoet, is Xolphin gerechtigd de levering van Producten en/of Diensten op te schorten, totdat aan de verplichtingen zijn voldaan. Xolphin heeft het recht om daardoor ontstane kosten volgens gebruikelijke tarieven bij Klant in rekening te brengen.

Artikel 3. Duur en opzegging

 1. Iedere partij is slechts gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij.
 2. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur waarvoor het Certificaat geldig is, dan wel een andere uitdrukkelijk overeengekomen duur. De duur wordt vermeld op de Website, in het Control Panel, of in de offerte. De looptijd van een Certificaat wordt in het Certificaat zelf ook weergegeven.
 3. De Overeenkomst zal niet stilzwijgend worden verlengd, tenzij anders overeengekomen. Xolphin spant zich in om Klant steeds tijdig voordat de looptijd van het Product of de Dienst eindigt, te waarschuwen dat een verlenging nodig is. Het blijft echter de verantwoordelijkheid van Klant om op tijd te verlengen.
 4. De Overeenkomst kan binnen 30 dagen na levering door Klant kosteloos worden ontbonden.
 5. De Overeenkomst kan gedurende de gehele looptijd worden opgezegd door Klant. Het geleverde Product of de geleverde Dienst wordt voor de overige looptijd ingetrokken, dan wel gestaakt. Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, leidt de opzegging van de Overeenkomst door Klant niet tot recht op enige terugbetaling of tegoeden.
 6. Opzegging van de Overeenkomst door Xolphin is, zonder ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst, door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang, mogelijk in de volgende gevallen:
  • Indien aan Klant (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend, faillissement wordt aangevraagd of indien haar onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen.
  • Als het Certificaat wordt ingetrokken als bedoeld in artikel 4, onder een aan de Klant te wijten omstandigheid.
  • Indien de Klant niet voldoet aan de verplichtingen uit deze voorwaarden.

De opzegging is in deze gevallen toe te rekenen aan Klant en zal niet leiden tot enig recht op terugbetaling of tegoeden. Indien Xolphin schade heeft geleden door opzegging of door de omstandigheid die tot opzegging leidde, kan deze schade op Klant worden verhaald. Openstaande bedragen blijven onverminderd verschuldigd en worden op het moment van opzegging direct opeisbaar.

Artikel 4. Certificaat

 1. De Leverancier maakt het Certificaat aan op basis van de gegevens die door Xolphin zijn verstrekt. Xolphin heeft als taak om de door Klant aangeleverde gegevens te controleren en kan een aanvraag pas naar de Leverancier sturen indien alle gegevens compleet en correct zijn.
 2. Het Certificaat is geldig voor de overeengekomen duur, tenzij het Certificaat tussentijds wordt ingetrokken.
 3. In de volgende situaties kan Xolphin en/of de Leverancier het Certificaat onmiddellijk intrekken voordat het is verlopen:
  1. als blijkt dat het Certificaat onjuiste informatie bevat; of
  2. als Klant het voor het Certificaat verschuldigde bedrag niet of niet tijdig heeft voldaan; of
  3. als de betrouwbaarheid van het Certificaat, naar het oordeel van Xolphin en/of de Leverancier is gecompromitteerd; of
  4. als Klant zich niet houdt aan de Overeenkomst en bijbehorende Algemene Voorwaarden; of
  5. als Xolphin ontdekt dat het Certificaat wordt gebruikt bij criminele activiteiten, zoals fraude, distributie van malware of phishing of op een andere manier wordt misbruikt; of
  6. wegens een door de Leverancier aangewezen omstandigheid, zoals omschreven in de certificaatvoorwaarden van betreffende Leverancier.
 4. Tenzij de intrekkingsgrond op enige wijze aan Klant te wijten is, zal Xolphin kosteloos een nieuw Certificaat leveren om een Certificaat dat is ingetrokken voordat het is verlopen, te vervangen.
 5. Klant realiseert zich, en verklaart zich ermee akkoord, dat de Leveranciers waar Xolphin mee samenwerkt de uiteindelijke eenzijdige beslissing kunnen nemen om tot verlening, aanpassing of intrekking van Certificaten over te gaan. Xolphin zal zich inspannen om Klant zo goed mogelijk te ondersteunen en informeren in het proces van verlening, aanpassing of intrekking van Certificaten.
 6. Na uitgifte verstrekt Leverancier aan de Klant een herroepelijke, niet-exclusieve, niet overdraagbare licentie op de uitgegeven Certificaten op de server van het gehoste domein(en) zoals opgesomd in het Certificaat.

Artikel 5. Kwetsbaarheidsscan

 1. Een kwetsbaarheidsscan is een dienst die enkel kan worden gezien als passief middel om kwetsbaarheden te ontdekken. Een Kwetsbaarheidsscan op zichzelf is niet bedoeld om kwetsbaarheden en onveiligheid te repareren of te voorkomen. Een succesvol uitgevoerde scan garandeert niet dat de website vrij is van alle kwetsbaarheden of dat alle veiligheidslekken zijn ontdekt.
 2. Klant dient er zorg voor te dragen dat de Kwetsbaarheidsscan succesvol kan worden uitgevoerd, dit houdt onder andere in dat het IP adres waar de scan vandaan komt niet geblokkeerd mag worden.
 3. Het TrustLogo mag alleen worden gebruikt, indien Xolphin daar expliciet toestemming voor geeft.
 4. Xolphin is bevoegd om de Kwetsbaarheidsscan aan te passen, te verwijderen, te veranderen of te updaten. Deze veranderingen kunnen worden doorgevoerd, zonder dat de klant daarover wordt geïnformeerd.

Artikel 6. Verplichtingen Klant

Klant garandeert Xolphin het volgende:

 1. Klant zal aan Xolphin steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen. Klant staat er voor in dat de verstrekte gegevens juist zijn. Klant informeert Xolphin onmiddellijk indien gegevens zijn gewijzigd of onjuist blijken te zijn.
 2. Klant verstrekt persoonsgegevens enkel aan Xolphin indien Klant daar een rechtsgrond voor heeft, als bedoeld in de Wbp. Op de verstrekte gegevens is de Privacy- en cookieverklaring van toepassing.
 3. Klant zal alle benodigde maatregelen nemen om de Private Key, die het sleutelpaar vormt met de Public Key in het aangevraagde Certificaat, te beveiligen, geheim te houden en volledig onder eigen beheer te houden. Klant neemt ook alle voorzorgsmaatregelen om de middelen waarmee toegang kan worden verkregen tot de Private Key, zoals wachtwoorden en/of tokens, te beschermen en geheim te houden.
 4. Klant zal de gegevens in het Certificaat op juistheid te controleren.
 5. Klant zal het Certificaat alleen installeren op servers met toegang tot de Subject Alternative Name (subjectAltName), die in het Certificaat vermeld staat, en het Certificaat alleen gebruiken conform deze Algemene Voorwaarden en alle toepasselijke wet- en regelgeving.
 6. Klant zal direct het gebruik van het Certificaat en de bijbehorende Private Key staken en Xolphin direct verzoeken om het betreffende Certificaat in te trekken indien:
  • informatie in het certificaat onjuist is (geworden); of
  • er een verdenking van of daadwerkelijk misbruik of ontvreemding is van de Private Key, die het sleutelpaar vormt met de Public Key in het aangevraagde Certificaat.
 7. Klant zal direct het gebruik van de Private Key, die het sleutelpaar vormt met de Public Key in het aangevraagde Certificaat, staken indien het Certificaat is ingetrokken als gevolg van misbruik of ontvreemding van de Private Key.
 8. Klant zal de instructies van de Leverancier (Certificate Authority) in relatie tot een ontvreemdde Private Key zo snel mogelijk en op zijn minst binnen een uur na notificatie opvolgen.
 9. Klant vergewist zich van de inhoud en betekenis van het Product en/of de Dienst en de bijbehorende beperkingen. Alle informatie met betrekking tot Producten en Diensten, waaronder Certificaten, kunnen worden gevonden in de Knowledgebase op de Website.
 10. Klant is verantwoordelijk voor het gebruik van de door Xolphin verstrekte Producten en Diensten en zorgt daartoe voor een adequaat systeembeheer. Het is Klant niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in of aan het geleverde.
 11. Indien Xolphin virtueel of lichamelijk op de locatie van Klant Diensten verricht, draagt Klant kosteloos zorg voor alle gewenste en benodigde faciliteiten.
 12. Klant staat er voor in dat ontvangen informatie van vertrouwelijke aard, waaronder bedrijfsgeheimen, geheim zal blijven tijdens en na afloop van de Overeenkomst.
 13. Klant staat er voor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Xolphin van apparatuur, programmatuur, materialen of gegevens, met het doel gebruik of bewerking. Klant zal Xolphin vrijwaren tegen elke actie welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.

Artikel 7. Resellers

Voor zover de dienstverlening (mede) strekt tot het wederverkopen of anderszins tegen vergoeding beschikbaar stellen (“Resellen”) van Certificaten, Producten of Diensten van Xolphin door Reseller aan de klanten van Reseller, geldt het volgende:

 1. Reseller handelt in eigen naam, voor eigen rekening, en voor eigen risico en is niet gerechtigd voor of namens Xolphin overeenkomsten te sluiten of de indruk te wekken dat zij agent of vertegenwoordiger van Xolphin is.
 2. Reseller is niet gerechtigd in promotionele of commerciële communicatie enige handelsnaam, merknaam, logo’s of tekens van Xolphin te gebruiken met als doel gebruik te maken van de goodwill of goede naam van Xolphin voor werving van klanten door Reseller zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van Xolphin. Reseller mag wel op zakelijke wijze communiceren dat zij gebruik maakt van Producten en/of Diensten van Xolphin.
 3. Reseller is vrij in de bepaling van aanbod en prijzen aan haar klanten.
 4. Reseller dient haar klanten minstens dezelfde verplichtingen op te leggen als Xolphin Reseller oplegt met betrekking tot de beschikbaar gestelde Product(en) of Dienst(en) en te verstrekken informatie. Xolphin kan verlangen dat Reseller bewijs hiervan overlegt.
 5. Niet of niet tijdig betalen door klanten van Reseller ontslaat Reseller niet van haar betalingsverplichtingen jegens Xolphin.
 6. Xolphin zal uitsluitend via Reseller contact zoeken met klanten van Reseller tenzij zij een dringende reden heeft om de klanten van Reseller direct te benaderen of Reseller toestemming geeft voor direct contact. Direct contact met de klant met betrekking tot de validatie en uitgifte van Certificaten zal in naam van de Leverancier plaatsvinden.
 7. Reseller is te allen tijde volledig aansprakelijk voor alles dat haar klanten doen of nalaten via de systemen of netwerken van Xolphin dan wel die van haar toeleveranciers en vrijwaart Xolphin voor alle eventuele hieruit voortvloeiende schade.
 8. In geval van ontbinding dan wel beëindiging van de Overeenkomst wegens wanprestatie door Reseller verkrijgt Xolphin het recht de Overeenkomst met Reseller direct te beëindigen, om klanten van Reseller te benaderen, in te lichten, en over te zetten op naam van Xolphin teneinde de continuïteit van de dienstverlening jegens deze (eind)klanten te waarborgen.
 9. Xolphin heeft het recht een audit uit te (laten) voeren bij Reseller teneinde te controleren of Reseller de regels uit de Overeenkomst naleeft.
 10. Partijen zijn en blijven onafhankelijk van elkaar. Door middel van deze Overeenkomst wordt dan ook geen agentschap, partnerschap, joint venture of arbeidscontract gesloten.

Artikel 8. Verplichtingen Xolphin

 1. Xolphin heeft medewerkers in dienst die beschikken over voldoende kennis en ervaring en de nodige kwalificaties om de Producten en Diensten te leveren.
 2. Partijen stellen elkaar steeds onverwijld Schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naw-gegevens, postadres, e-mailadres, telefoonnummer en desgevraagd bankrekeningnummer.
 3. Op de verstrekte informatie is de Privacy- en cookieverklaring van toepassing, welke inhoudt dat Xolphin zorg draagt voor een passend beveiligingsniveau en dat (persoons)gegevens enkel worden verwerkt op rechtmatige wijze en met rechtsgrond en dat vertrouwelijke informatie geheim zal blijven.
 4. Xolphin past technische en organisatorische maatregelen toe om de risico’s te beheersen. Deze maatregelen waarborgen, rekening houdend met de meest recente technologische ontwikkelingen, een veiligheidsniveau dat in verhouding staat tot de mate van het risico. In het bijzonder worden maatregelen getroffen om de gevolgen van veiligheidsincidenten te voorkomen en tot een minimum te beperken alsmede om belanghebbenden op de hoogte te stellen van de negatieve gevolgen van dergelijke incidenten.

Artikel 9. Levering en beschikbaarheid

 1. Alle door Xolphin genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld. De leveringstermijn is vastgesteld uitgaande van volledig correct verstrekte gegevens en is mede afhankelijk van de bereikbaarheid en de medewerking van de eindklant. De enkele overschrijding van een leveringstermijn brengt Xolphin niet in verzuim. Xolphin is niet gebonden aan (leverings)termijnen voor buiten zijn macht gelegen omstandigheden. Indien overschrijding van een termijn dreigt, zal Xolphin daarvan melding maken. Via het Control Panel is inzichtelijk welke gegevens voor levering noodzakelijk zijn.
 2. Als een Product of Dienst niet of slechts gedeeltelijk leverbaar is, dan wordt Klant geacht met de gedeeltelijke levering in te stemmen. De Klant wordt hierover zo spoedig mogelijk geïnformeerd en kan dit tevens raadplegen via het Control Panel. Klant behoudt na gedeeltelijke levering het recht de Overeenkomst binnen 30 dagen te ontbinden (artikel 3).
 3. Alle aan Klant geleverde zaken blijven eigendom van Xolphin, totdat alle bedragen die Klant verschuldigd is voor de krachtens de Overeenkomst te leveren of geleverde Producten en/of Diensten en bijbehorende kosten, volledig aan Xolphin zijn voldaan.
 4. Rechten worden aan Klant geleverd of overgedragen, indien Klant de overeengekomen vergoedingen tijdig en volledig heeft betaald.
 5. Xolphin zal zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van haar systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door Xolphin opgeslagen data te realiseren, maar biedt hierover geen garanties.
 6. Xolphin zal zich inspannen om de door haar gebruikte software up-to-date te houden. Xolphin is hierbij echter afhankelijk van haar Leverancier(s).
 7. Xolphin zal zich inspannen om te zorgen dat Klant gebruik kan maken van de netwerken die direct of indirect verbonden zijn met het netwerk van Xolphin. Xolphin kan echter niet garanderen dat deze netwerken (van derden) op enig moment beschikbaar zijn.

Artikel 10. Storingen en overmacht

 1. Geen van de partijen kan tot nakoming van enige verplichting worden gehouden in geval van overmacht.
 2. Onder overmacht kan in elk geval, maar niet uitsluitend, worden verstaan: (a) storingen van internet of andere telecommunicatiefaciliteiten (waaronder DoS-, DDoS- of DR-DoS aanvallen door derde(n) partije(n)), (b) (contractuele) tekortkomingen door partijen van wie Xolphin bij de nakoming van de Overeenkomst afhankelijk is, waaronder Leveranciers, (c) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of Materialen waarvan Klant het gebruik aan Xolphin heeft voorgeschreven en (d) overheidsmaatregelen.
 3. Indien een overmachtsituatie langer dan twee weken duurt, heeft elk der partijen het recht om de overeenkomst te beëindigen. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 11. Eigendomsrechten

 1. Alle rechten van industriële of intellectuele eigendom op alle krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur, of andere materialen of producten, alsmede voorbereidend materiaal, berusten uitsluitend bij Xolphin of diens licentiegevers. Klant verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal Klant zich weerhouden van het verveelvoudigen of vervaardigen van kopieën.
 2. Alle ter beschikking gestelde programmatuur, apparatuur enz. dienen te worden beschouwd als vertrouwelijke informatie.
 3. Het is Klant niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriele eigendom uit het geleverde te wijzigen of te verwijderen.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

 1. Xolphin garandeert dat de geleverde Certificaten voldoen aan de gestelde eisen in de Nederlandse wet en in de Europese regelgeving.
 2. Xolphin zal zich tot het uiterste inspannen om te verifiëren of de aangeleverde informatie juist en compleet is. Xolphin houdt van elke uitgevoerde controle en doorgevoerde wijziging logs bij. Xolphin kan voor schade voortvloeiende uit incorrecte of onvolledige gegevens in het certificaat slechts aansprakelijk zijn indien en voor zover Xolphin bij de validatieprocedure hierin nalatig is geweest.
 3. Xolphin garandeert dat het te allen tijden mogelijk is het Certificaat te laten intrekken. Xolphin is niet aansprakelijk voor schade, voor zover de Klant wist of behoorde te weten dat het Certificaat ingetrokken moest worden en dit niet direct aan Xolphin heeft doorgegeven. Xolphin is enkel aansprakelijk voor niet tijdige intrekking van een certificaat voor zover zij nalatig is geweest bij het intrekken van het Certificaat.
 4. De aansprakelijkheid van Xolphin voor schade, geleden door Klant, als direct gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Xolphin van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst – daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Klant overeengekomen garantieverplichting – dan wel door een onrechtmatig handelen van Xolphin, haar werknemers of door haar ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag gelijk aan de vergoedingen die Klant onder de Overeenkomst verschuldigd is (exclusief BTW), of, indien de Overeenkomst een duur heeft van meer dan zes (6) maanden, een bedrag gelijk aan de vergoedingen die Klant in de laatste zes (6) maanden voorafgaand aan de schadetoebrengende gebeurtenis verschuldigd is geweest. In geen geval zal echter de totale vergoeding voor schade meer bedragen dan 10.000 euro (exclusief BTW), tenzij de wet anders voorschrijft.
 5. De totale aansprakelijkheid van Xolphin voor materiële schade zal in geen geval meer bedragen dan €100.000,- of, als dat minder is, hetgeen de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Xolphin in het betreffende geval uitkeert, tenzij de wet anders voorschrijft.
 6. Aansprakelijkheid van Xolphin voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminking dan wel verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is te allen tijde uitgesloten.
 7. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Klant de schade binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Xolphin meldt. De aansprakelijkheid van Xolphin wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Klant Xolphin onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Xolphin ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Xolphin in staat is adequaat te reageren.
 8. Klant vrijwaart Xolphin tegen alle aanspraken van derden en stelt Xolphin in die zin volledig schadeloos, voor zover de wet dit toestaat.
 9. Klant vrijwaart Xolphin mede voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of een systeem, waar een product van Xolphin dienst van uitmaakt, behoudens indien en voor zover Klant bewijst dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door die Producten of Diensten.
 10. Buiten de in dit artikel genoemde gevallen rust op Xolphin jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. Het in dit artikel genoemde maximumbedrag komt echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld, of van in de eerste leden bedoelde nalatigheid van Xolphin.
 11. Xolphin is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht.

Artikel 13. Export

Bij export van Certificaten of andere producten of diensten die Klant van Xolphin geleverd kan krijgen, kunnen wettelijke exportbepalingen, bijvoorbeeld ten aanzien van cryptografische producten, van toepassing zijn. Klant houdt Xolphin gevrijwaard tegen alle aanspraken van derden, daaronder tevens begrepen overheidsmaatregelen, die verband houden met aan Klant toe te rekenen overtredingen van enige van toepassing zijnde exportbepaling.

Artikel 14. Slotbepalingen

 1. Zowel de Engelse als de Nederlandse versie van deze Algemene Voorwaarden zijn geldig. In geval van twijfel, echter, zal de Nederlandse versie beslissend zijn.
 2. Xolphin behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 3. Indien enige bepaling uit de Overeenkomst nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.
 4. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de Website van Xolphin, via een elektronisch ticketsysteem of per andersoortige schriftelijke (elektronische) berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd en behoeven geen berichtgeving. Klant kan naar aanleiding hiervan de Overeenkomst opzeggen tegen de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht zullen worden.
 5. Op alle Overeenkomsten tussen Klant en Xolphin is Nederlands recht van toepassing.
 6. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter voor Noord-Holland, locatie Alkmaar, tenzij Klant binnen 1 maand kenbaar maakt de zaak voor te willen leggen aan de wettelijk bevoegde rechter.
 7. De logfiles en overige al dan niet elektronische administratie van Xolphin vormen volledig bewijs van stellingen van Xolphin en de door Xolphin ontvangen of opgeslagen versie van enige (elektronische) communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Klant.
 8. In geval van een klacht kan het formulier op de website worden ingevuld: https://www.xolphin.nl/feedback. We komen hier dan zo snel mogelijk via e-mail op terug.

Laatste update in februari 2017

Ensured B.V.

Bezoekadres

Rogier van der Weydestraat 2
1817 MJ Alkmaar

Postadres

Postbus 88
1800 AB Alkmaar

Telefoonnummer

0800 3678733

Fax

088 775 775 9

Support

support@ensured.nl

Validatie

validatie@ensured.nl

Sales

sales@ensured.nl

Administratie

administratie@ensured.nl

BTW

854404077B01

KvK

61588555

IBAN

NL96 INGB 0006 6811 07

BIC/SWIFT

INGBNL2A